عایشه گل جوشکن، خواننده و بازیگر ترکیه‌ای فیلم "مطرب" در کانون توجه مدگردهای ایرانی قرار گرفته است.

بیشتر