انوار حدید گفته هیچ‌گاه به مدل شدن فکر نمی‌کرده اما مادرش این توانایی را در او کشف کرده است.

بیشتر